Living Landscape - Zvýšení retence vody v krajině

Zvýšení retence vody v krajině

Implementace počítačově generovaných návrhů přírodě blízkých opatření v procesu plánování a realizace Živé krajiny
LIVING LANDSCAPE

Podpořeno Norskem prostřednictvím Norských fondů.

O nás

Jsme velmi různorodá skupina odborníků z několika institucí a organizací, která je motivována stejným cílem – urychlit navrhování přírodě blízkých adaptačních opatřeních na klimatickou změnu v krajině. Každý z nás vnáší do projektu svou odbornost a své zkušenosti. Projekt má velmi široké zaměření, proto se mezi námi objevují odborníci na hydrologii, odborníci na krajinné plánování či velmi technicky zaměření zaměstnanci univerzit, kteří vyvíjejí nemalé úsilí pro vytvoření algoritmů pro automatizovaný návrh krajinných úprav s využitím strojového učení (“machine learning”).

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je využít inovativního přístupu – strojového učení a automatizovaných softwarových nástrojů k zrychlení, zkvalitnění a zefektivnění práce při zpracování studií proveditelnosti, studií odtokových poměrů nebo územních studií zpracovávaných primárně za účelem zvýšení adaptace krajiny na klimatickou změnu. Součástí studií bude modelování změny odtokových poměrů, která nastane po realizaci opatření v konkrétních lokalitách.

Výstupy projektu

Zpracování metodiky a studií proveditelnosti

Na základě zkušeností z dosavadní činnosti a poznatků získaných v rámci projektu bude vytvořena  metodika a zpracování studií proveditelnosti opatření k zádrži vody v krajině podle Modelu Živá krajina s inovativním využitím automatizovaného návrhu krajinných úprav. Metodika bude následně předložena k certifikaci a bude dostupná k volnému využití.

Studie proveditelnosti

Hlavním výstupem projektu jsou 3 inovativně zpracované studie adaptace na klimatickou změnu:
1. Kolínsko (k.ú. Němčice, Radovesnice II, Polní Chrčice, Ohaře a Dománovice),
2. Velvary
Obě lokality jsou postižené intenzivním průmyslovým zemědělstvím a masivním odvodněním.
Celkem se jedná o plochu cca 35 km2.

3. zahraniční studie na území Slovenské republiky.

Odstavení melioračního zařízení

Na základě návrhů již zpracované studie proveditelnosti Modelem Živá krajina na Broumovsku dojde k fyzické realizaci odstavení/využití odvodňovacího systému na celkové ploše cca 6 ha.
– 3 plochy s různým typem zásahů (3x1ha)
– 3 referenční plochy (3x1ha)

Na těchto plochách bude nastaven a zahájen monitoringu vlivu této realizace na hladinu podzemní vody, půdní biodiverzitu a další ukazatele kvality půdy a ekosystému okolí.

Aktuality

Záznam konference Living Landscape

3.4.2024 Národní zemědělské muzeum Praha Záznam konferece LL Informujeme o úspěšně proběhlé konferenci Living Landscape.Toto významné setkání se uskutečnilo 3.4.2024 v prostorách Národního zemědělského muzea v Praze, shromážděním předních odborníků, výzkumníků a praktiků v oblasti

Celý článek »
Konference Living Landscape 3.4. 2024 Praha

Přijměte pozvání na konferenci, kde se prolíná téma adaptace krajiny na klimatickou změnu a umělá inteligence.  Konference je určena jak pro odbornou veřejnost, tak pro studenty vysokých škol či zájemce z řad široké veřejnosti, kteří se

Celý článek »

Informace o projektu:

Program: Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu” financováno z Norských fondů 2014 – 2021

Výzva: RAGO

Doba realizace projektu: 1. 5. 2022 – 30. 4. 2024

Celkové náklady projektu/výše grantu: 14 580 789,62Kč / 13 122 710,66 Kč

Příjemce grantu: Beleco, z.s.

Partneři projektu: Živá voda, z.s., VŠCHT Praha, ČVUT v Praze, Biologické centrum AV ČR, Slezská univerzita Opava Fyzikální ústav, Machaon International (SR).

Osoba odpovědná za komunikaci: Jana Moravcová, jana.moravcova@beleco.cz, + 420 732 950 488

Beleco, z.s.
Na Zátorce 10
Praha 6
160 00
www.beleco.cz