Living Landscape - Zvýšení retence vody v krajině

Zvýšení retence vody v krajině

Implementace počítačově generovaných návrhů přírodě blízkých opatření v procesu plánování a realizace Živé krajiny
LIVING LANDSCAPE

Podpořeno Norskem prostřednictvím Norských fondů.

O nás

Jsme velmi různorodá skupina odborníků z několika institucí a organizací, která je motivována stejným cílem – urychlit navrhování přírodě blízkých adaptačních opatřeních na klimatickou změnu v krajině. Každý z nás vnáší do projektu svou odbornost a své zkušenosti. Projekt má velmi široké zaměření, proto se mezi námi objevují odborníci na hydrologii, odborníci na krajinné plánování či velmi technicky zaměření zaměstnanci univerzit, kteří vyvíjejí nemalé úsilí pro vytvoření algoritmů pro automatizovaný návrh krajinných úprav s využitím strojového učení (“machine learning”).

Popis projektu

Hlavním cílem projektu bylo využít inovativního přístupu – strojového učení a automatizovaných softwarových nástrojů k zrychlení, zkvalitnění a zefektivnění práce při zpracování studií proveditelnosti, studií odtokových poměrů nebo územních studií zpracovávaných primárně za účelem zvýšení adaptace krajiny na klimatickou změnu. Součástí studií bylo modelování změny odtokových poměrů, která nastane po realizaci opatření v konkrétních lokalitách.

Výstupy projektu

Zpracování metodiky a studií proveditelnosti

Na základě zkušeností z dosavadní činnosti a poznatků získaných v rámci projektu byla vytvořena  Metodika zpracování studií proveditelnosti podle Modelu Živá krajina s inovativním využitím automatizovaného návrhu krajinných úprav

Metodika je ke stažení zde.

Studie proveditelnosti

Hlavním výstupem projektu jsou 3 inovativně zpracované studie adaptace na klimatickou změnu:
1. Kolínsko (k.ú. Němčice, Radovesnice II, Polní Chrčice, Ohaře a Dománovice),
2. Velvary
3. Povodí Hozeleckého potoka (SR).

Všechny lokality jsou postižené intenzivním průmyslovým zemědělstvím a masivním odvodněním.
Celkem se jedná o plochu cca 46 km2.

Odstavení melioračního zařízení

Na základě návrhů již zpracované studie proveditelnosti Modelem Živá krajina jsme na třech lokalitách v katastru obcí Zdoňov a Velká Ves na Broumovsku odstavili odvodňovací systém a a to jak klasicky – přerušením hlavníků a vyvedením vody na povrch do pěti nově vybudovaných tůní, nebo přerušením melioračních per, ale i inovativně – ucpáním per směsí bentonitu. Na všech lokalitách probíhá monitoring pohybu hladiny podzemní vody, monitoring vlhkosti půdy, množství edafonu a uhlíku v půdě. Monitoring hladiny vody kontinuálně probíhá i na referenčních lokalitách. Data budou využita v rámci dlouhodobého monitoringu a výzkumu obou organizací a předávána k využití MŽP.

Aktuality

Záznam konference Living Landscape

3.4.2024 Národní zemědělské muzeum Praha Záznam konferece LL Informujeme o úspěšně proběhlé konferenci Living Landscape.Toto významné setkání se uskutečnilo 3.4.2024 v prostorách Národního zemědělského muzea v Praze, shromážděním předních odborníků, výzkumníků a praktiků v oblasti

Celý článek »
Konference Living Landscape 3.4. 2024 Praha

Přijměte pozvání na konferenci, kde se prolíná téma adaptace krajiny na klimatickou změnu a umělá inteligence.  Konference je určena jak pro odbornou veřejnost, tak pro studenty vysokých škol či zájemce z řad široké veřejnosti, kteří se

Celý článek »

Výstupy projektu:

  • Metodika zpracování studií proveditelnosti podle Modelu živá krajina s inovativním využitím automatizovaného návrhu krajinných úprav.

Informace o projektu:

Program: Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu” financováno z Norských fondů 2014 – 2021

Výzva: RAGO

Doba realizace projektu: 1. 5. 2022 – 30. 4. 2024

Celkové náklady projektu/výše grantu: 14 580 789,62Kč / 13 122 710,66 Kč

Příjemce grantu: Beleco, z.s.

Partneři projektu: Živá voda, z.s., VŠCHT Praha, ČVUT v Praze, Biologické centrum AV ČR, Slezská univerzita Opava Fyzikální ústav, Machaon International (SR).

Osoba odpovědná za komunikaci: Jana Moravcová, jana.moravcova@beleco.cz, + 420 732 950 488

Beleco, z.s.
Na Zátorce 10
Praha 6
160 00
www.beleco.cz